Gå til indhold

Fængsling

Ambassaden eller generalkonsulaterne kan ikke få dig ud af fængsel, hvis du overtræder Kinas love. Det er kinesisk og ikke dansk ret, der gælder i Kina. Forholdene i kinesiske fængsler er ofte hårde.

Bistand til fængslede
En dansker, som bliver anklaget og fængslet i Kina for overtrædelse af opholdslandets lovgivning, har krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis vedkommende selv ønsker det.

I sådanne tilfælde vil vi hurtigst muligt søge at få fastslået, om den fængslede har behov for bistand til at få forbindelse med en advokat, pårørende i Danmark eller andre. Såfremt den pågældende ønsker det, vil vi aflægge besøg i fængslet jævnligt samt følge retssagens forløb.

Personer med dobbelt statsborgerskab kan imidlertid efter folkerettens regler normalt ikke påkalde sig den ene stats konsulære beskyttelse over for den anden, såfremt den anden stat modsætter sig dette. Endvidere har Danmark ikke ifølge folkeretten ret til at yde konsulær beskyttelse til personer uden dansk statsborgerskab, selv om det i et vist omfang tolereres i visse lande.

Ingen hjælp med udgifterne
Udenrigsministeriet kan ikke afholde udgifter i forbindelse med privatpersoners retssager i udlandet. Udgifter til advokatbistand, ekstraforplejning m.v. skal derfor afholdes af den pågældende selv. Gældende praksis er, at kun efter garantistillelse fra f.eks. vedkommendes pengeinstitut i Danmark, eller efter forudgående indbetaling af beløbet fra f.eks. familie eller venner, kan sådanne udgifter afholdes.

Ingen mulighed for at påvirke
Det er officiel dansk politik at opfordre andre lande til at opbygge et retsstatssystem med klar adskillelse mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt, hvor domstole og anklagemyndighed kan fungere uafhængigt af politiske beslutninger og pression.

På denne baggrund er det ikke muligt for udenrigstjenesten i sager, som involverer fængslede danskere, at gå ind med politiske midler og opfordre udenlandske myndigheder til at fravige disse grundlæggende retsprincipper til fordel for danskere.