Spring til indhold

Ophold i Kina

Her finder du information, der er relevant for danskere, der opholder sig i Kina.

Danskerlisten

Danske statsborgere, som opholder sig i Kina i kortere eller længere tid anbefales at registrere deres ophold. Registreringen er frivillig, men kan vise sig at være fordelagtig i f. eks. krisesituationer.

Registrer dig på Danskerlisten her

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Ægteskab i Kina

Du kan her læse de generelle regler for indgåelse af ægteskab i Kina. I anbefales altid at kontakte de lokale kinesiske myndigheder for at forhøre jer om regler netop dér, hvor I ønsker at blive gift.

Generel information

Der er en række generelle regler angående ægteskab, der er gældende i hele Kina, uanset hvem, der skal giftes:

1) Ansøgere om ægteskab i Kina skal for mænds vedkommende være fyldt 22 år, mens kvinder skal være fyldt 20 år (for eventuel familiesammenføring til Danmark skal begge parter være fyldt 24)

2) Der skal betales gebyr til vielsesmyndigheden. Beløbet afhænger af den lokale vielsesmyndighed

3) Derudover er der en række særregler, alt efter hvem der giftes, og hvor (se nedenfor)

Vær opmærksom på, at et ægteskab, der er indgået i Kina, også er gyldigt i Danmark. Læs mere om anerkendelse af udenlandsk ægteskab i Danmark her (Familieretshuset)

Sådan gør du 

For at ansøge om ægteskab i Kina er det nødvendigt, at du skaffer en række beviser og attester. Hvilke afhænger af de lokale myndigheder. Generelt skal følgende dokumenter bruges:

Mellem en dansk statsborger og en kinesisk statsborger
For den kinesiske statsborger:

 • Bopælsregistreringsattest.
 • Pas eller anden form for ID, der dokumenterer identitet og nationalitet.

For den danske statsborger: 

 • Pas eller anden form for ID, der dokumenterer identitet og nationalitet.
 • Gyldig opholdstilladelse eller visum
 • Civilstandserklæring eller civilstandsattest
  • Kontakt din seneste hjemkommune i Danmark for selve attesten. Bemærk, de danske repræsentationer kan ikke udstede en civilstandsattest for den periode, hvor du måtte have boet i Kina
  • Vi anbefaler, at attesten er legaliseret af det danske Udenrigsministerium samt den kinesiske ambassade i Danmark, læs mere om legalisering her.
 • Kinesisk bopælsregistreringsattest, kun for danskere med fast ophold i Kina.

Mellem to danske statsborgere
Bemærk, at det siden den 1. april 2019 ikke længere er muligt for to danske statsborgere at blive gift i Kina. Reglerne vedrørende udlændinges mulighed for at indgå ægteskab kan I læse om her (Ministry of Civil Affairs of the Peoples Republic of China) eller ringe til deres hotline 962200.

Fraskilte 
Er parterne fraskilt, skal der tillige fremvises skilsmissepapirer. Såfremt skilsmissen fandt sted uden for Kina, skal den tidligere ægtefælles nationalitet oplyses. Er en eller begge parter enkefolk, skal den tidligere ægtefælles dødsattest ligeledes fremvises. Dette dokument skal både foreligge på engelsk og kinesisk. De relevante kinesiske myndigheder vil afgøre, om skilsmissepapirerne kan anerkendes. Alle dokumenter bør være legaliseret.

Følgende kinesiske statsborgere vil ikke få tilladelse til at indgå ægteskab med udlændinge:

 • Aktive militærfolk
 • Diplomater
 • "Public security" personale
 • Personer der har adgang til klassificeret materiale
 • Fængslede

Tips:

Lokale regler for indgåelse af ægteskab varierer fra provins til provins, derfor bør man altid kontakte de lokale myndigheder på forhånd for at sikre sig, at man har de nødvendige dokumenter. 

Der findes flere eksempler på lokale regler, eksempelvis: 

 • Begge parter skal forevise en "pre-marital" helbredserklæring, udstedt af et hospital og godkendt af vielsesmyndigheden. Erklæringen skal være på engelsk med en oversættelse til kinesisk, hvis den er udstedt uden for Kina. 
 • Alle attester skal sammen med en ansøgning vedlagt foto, indleveres til den lokale vielsesmyndighed, hvorefter der vil blive udstedt en tilladelse til vielse. Efter at tilladelsen er givet, skal vielsen foregå indenfor 1 måned. 
 • Der skal medbringes en attest udstedt af de lokale myndigheder i bopælsprovinsen, der viser navn, køn, fødselsdato, nationalitet, civilstand, stilling, samt navnet på den kommende ægtefælle. 

De danske repræsentationer i Kina kender ikke til alle de lokale variationer, og kan derfor ikke bistå med rådgivning på dette område.

Børn i Kina

På denne side opstilles forskellige scenarier for statsborgerskab, herunder adoption og nødvendig dokumentation for ophold i Kina. Hvor den nedenstående vejledning ikke er fyldestgørende, henvises til Familiestyrelsen i Danmark.

Hvis begge forældre er danske

Generel information Et barn født i Kina af danske forældre bliver automatisk dansk statsborger. Et fysisk bevis for det danske statsborgerskab er et dansk pas, som man kan ansøge om hos én af de danske repræsentationer i Kina.

Man kan dog ikke registrere barnet hos Folkeregistret i Danmark, før man flytter til Danmark. Barnet vil, indtil det flytter til Danmark, få et cpr-nr. bestående af barnets fødselsdato efterfulgt af fire X’er (-xxxx).

Sådan gør du i Kina
Når barnet er født i Kina, udsteder hospitalet en fødselsattest (herunder også i engelsk version), hvorefter barnet skal registreres på den lokale politistation inden 30 dage.

Børn kan ikke blive optaget i forældrenes pas. Der skal derfor søges om pas til barnet hos én af de danske repræsentationer i Kina. Læs mere om pasansøgning under ’Borgerserviceydelser’ i menuen til venstre.

Barnets forældre skal derefter henvende sig til de kinesiske myndigheder med henblik på at opnå en kinesisk opholdstilladelse.

Hvis én forælder er dansk (kinesisk lovgivning)

Generel information
Udenrigsministeriet er bekendt med, at enkelte provinser i Kina ikke anerkender at et barn født i Kina af et dansk-kinesisk forældrepar opholder sig i Kina på et dansk pas med kinesisk opholdstilladelse.

Ifølge kinesisk lovgivning er et barn kinesisk statsborger, hvis det er født i Kina og én af forældrene er kinesisk statsborger. Kina anerkender med andre ord ikke dobbelt statsborgerskab. Det eneste grundlag for, at et barn af et dansk-kinesisk forældrepar opholder sig i Kina, er således barnets kinesiske statsborgerskab og tilhørende pas. Dette gælder uanset, at barnet i Danmark anerkendes som dansk statsborger og besidder et dansk pas, jvf. nedenstående regler herfor.

Sådan gør du
Hvis et dansk-kinesisk forældrepar bosat i Kina ønsker, at deres barn skal opholde sig i Kina på et dansk pas med kinesisk opholdstilladelse, må barnets kinesiske statsborgerskab opgives. For at opgive sit kinesiske statsborgerskab, skal man søge om det hos de kinesiske myndigheder, jvf. nedenstående uddrag af Kinas lov om nationalitet.

"In cases where one of the parents is holding foreign nationality, and another is holding Chinese nationality and residing in China , when applying birth registration in foreign nationality, the applicant shall withdraw the child's Chinese nationality first. Upon approval, the foreign nationality registration can be processed. Under one of the following conditions, the application of withdrawal of Chinese nationality may be approved:

1. Close relative of foreign national;
2. Residing in foreign country;
3. Other reasons.

In the process of withdrawing Chinese nationality for new-born infants, his/her parents or proxy shall present birth certificate, foreign passport of father/mother, foreigner residence permit issued by the Chinese Entry & Exit Administration of Chinese Public Security Organ, Chinese passport of mother/father and foreign residence permits to the Chinese Entry & Exit Administration. The withdrawal application of Chinese nationality shall be submitted in written form. All documents required shall be in two copies (including photocopies), and the original documents shall also be checked. During the application process, the applicant shall fill out two copies of Withdrawal Application of Chinese Nationality with six pieces of 2-inch photos and fee."

Man bør være opmærksom på, at lokale regler og procedurer kan variere fra sted til sted. De danske repræsentationer i Kina er desværre ikke informeret om disse lokale regler.

Hvis én forælder er dansk (dansk lovgivning)

Generel information
For børn født af et dansk-udenlandsk forældrepar gælder følgende regler for erhvervelse af dansk statsborgerskab:

 • Børn født inden for ægteskab. Hvis enten far eller mor er dansk statsborger, erhverver barnet dansk statsborgerskab, også ved fødsel i udlandet. 
 • Børn født uden for ægteskab. Hvis mor er dansk statsborger, erhverver barnet dansk indfødsret, også ved fødsel i udlandet. Hvis far er dansk, og mor er udenlandske statsborger, og erhverver børn født uden for Danmark først dansk statsborgerskab ved evt. indgåelse af ægteskab mellem forældrene. 
 • Børn født uden for ægteskab. Hvis far er dansk statsborger, erhverver barnet dansk indfødsret ved fødsel i Danmark. Gifter den danske far sig efterfølgende med barnets udenlandske mor, erhverver barnet dansk statsborgerskab, hvis barnet på det tidspunkt er ugift og under 18 år.

Adoption

Generel information
Danske statsborgeres adoption af et udenlandsk barn medfører i de fleste tilfælde automatisk, at barnet bliver dansk statsborger, hvis:

 • adoptionsbevillingen er meddelt af en dansk myndighed (eller en udenlandsk myndighed, der anerkendes af Adoptionsloven)
 • begge de adopterende ægtefæller eller den ugifte adoptant er danske statsborgere 
 • både barnet og dets adoptivforældre skal bo i Danmark
 • adoptionsbevillingen er udfærdiget senest dagen før, barnet fylder 12 år

Dansk statsborgerskab erhverves fra det tidspunkt, hvor adoptionens retsvirkninger indtræder, det vil sige ved barnets ankomst til Danmark. For mere information om adoption henviser vi til familiestyrelsens hjemmeside.

Dobbelt statsborgerskab

Problematikken vedrørende personer med dobbelt statsborgerskab, der opholder sig i Kina.

Dobbelt statsborgerskab anerkendes ikke i Kina

Kina anerkender ikke dobbelt statsborgerskab, uanset hvordan eller hvornår det er opnået. Når kinesiske statsborgere opnår statsborgerskab i et andet land, herunder Danmark, er det derfor meget vigtigt, at der rettes henvendelse til de lokale myndigheder i den kinesiske provins, hvor de oprindelig er registreret og skriftligt anmoder om løsning af deres statsborgerskab. Forældre kan gøre det for umyndige børn.

Såfremt dette ikke sker, så vil personer med kinesisk og dansk statsborgerskab i henhold til kinesisk lovgivning stadig være kinesiske statsborgere, og kan som følge heraf imødese problemer ved ophold i Kina.

De omtalte problemer opstår oftest i forbindelse med ansøgning om visum, forlængelse af visum eller opholdstilladelse i Kina. Endvidere kan der opstå rettighedsproblemer i forbindelse med straffesager m.v.

Opmærksomheden henledes desuden på, at der ikke kan udstedes visum til en dansk statsborger.

Børn i Kina, der har dansk pas eller på anden vis er registreret i Danmark, kan derfor ikke søge om Schengen visum på en af de danske repræsentationer i Kina.  

Som følge af nationalitetskonflikten i forhold til kinesisk lov har de kinesiske myndigheder derfor oplyst, at et barn født af dansk-kinesiske forældre kan søge om et kinesisk udrejsedokument. Dette skal forældrene søge om ved "the Division of Entry and Exit Administration of local Public Security Bureau i Kina". Ved "local" menes ved det lokale kontor i den provins, hvor den kinesiske forælder har registreret sin HUKOU. For nærmere oplysninger henvises til Ministry of Public Security: http://english.gov.cn/state_council/2014/09/09/content_281474986284154.htm


Børn født i Kina

For information om børn, der fødes i Kina af dansk-kinesiske forældre, henvises der til siden med informationer om "Børn i Kina".

Valg i Danmark

Følgende vejledning gælder for danskere i Kina, som ønsker at stemme ved folketingsvalg, kommunalvalg, nationale folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg.

Valgdeltagelse kræver normalt bopæl i Danmark
For at kunne deltage i valg i Danmark skal man være optaget på valglisten. Det bliver man uden videre, hvis man på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest 7. dagen før valgdagen har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt et dansk folkeregister.

Brevstemmeafgivning i udlandet
Hvis man opholder sig i udlandet og derfor er forhindret i at afgive stemme på valgdagen, kan man afgive brevstemme på en dansk ambassade eller konsulat. Som ovenfor nævnt er det en betingelse, at pågældende vælger er optaget på valglisten.

Der er ikke fastsat nogen sidste frist for brevstemmeafgivning i udlandet, men brevstemmen skal være afgivet i så god tid forud for valgdagen, at den kan være modtaget i vedkommende kommune, inden afstemningen på valgdagen begynder kl. 9. De danske repræsentationer i Kina vil give nærmere oplysninger herom på hjemmesiden.

Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

Udlandsdanskeres mulighed for at deltage i valg
Hvis man flytter til udlandet og i forbindelse hermed frameldes folkeregisteret, kan man normalt ikke optages på valglisten og derfor ikke deltage i valg i Danmark. Dog bevares retten for de persongrupper, der uanset udlandsopholdet, anses for at have fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. Det er endvidere en betingelse, at man indgiver ansøgning om at komme på valglisten.

Reglerne om valgret uanset udlandsophold er fastsat i § 2 i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 8. december 2006 og lyder således:

Stk. 1. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget.

Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget:
1. Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.
2. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.
3. Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.
4. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.
5. Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.
6. Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5.
Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

Du kan læse mere i bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget.

Særligt om ægtefællers/samleveres valgret uanset udlandsophold
En person, der samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 1, 2 eller 3, anses for at have fast bopæl i riget, såfremt de pågældende to samlevende:
1. har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller
2. opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.

Ansøgning om optagelse på valglisten
Hvis man er frameldt folkeregisteret, er det endvidere en betingelse, at man ansøger om at komme på valglisten. Dette kan ske på folkeregisteret i forbindelse med anmeldelse af fraflytning til udlandet. En ansøgning om at blive optaget på valglisten skal indeholde oplysninger om årsagen til udlandsopholdet og om udlandsopholdets varighed. Du kan finde Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ansøgningsskema samt en detaljeret vejledning på deres hjemmeside Find detaljeret vejledning om ansøgningsskema her. Ansøgningen skal sendes til folkeregisteret i seneste bopælskommune. I visse tilfælde skal kommunen videresende ansøgningen til Valgretsnævnet, som træffer afgørelse i visse sager om udlandsdanskeres optagelse på valglisten.

På hvilket tidspunkt skal ansøgningen indgives
Ansøgningen skal kunne være færdigbehandlet senest 7. dagen før valgdagen, og stillingtagen til ansøgning forudsætter en vis sagsbehandlingstid. Ansøgningen bør derfor indsendes i god tid.

Hvor længe er optagelsen på valglisten gyldig
Optagelse på valglisten efter ansøgning har gyldighed i 2 år. Når man optages på valglisten, får man brev om, hvor længe optagelsen gælder, og om muligheden for at få optagelsen forlænget.  Inden for den periode optagelsen gælder, har man ret til at deltage i folketingsvalg, folkeafstemninger, og valg til Europa-Parlamentet, men ikke i kommunale og regionale valg.

Tilbageflytning til Danmark
Når man flytter tilbage til Danmark og tilmelder sig et dansk folkeregister, optages man automatisk på den almindelige valgliste.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Indholdsansvarlig

Charlotte Duelund

Konsul, Visum & Konsulær

Email: bjsambvisa@um.dk

Telefon: + 86 (10) 85329900