Spring til indhold

Praktikanter til politik, forsvar og økonomi

AMBASSADEN I BEIJING
Ambassadens i Beijing er Danmarks største bilaterale ambassade, med over 70 ansatte. Der er 8 praktikant stillinger fordelt på handelsafdelingen, politisk afdeling, public diplomacy, økonomisk afdeling samt en stilling fordelt på politisk- og forsvarsafdelingen. Hverdagen på ambassaden er travl og fyldt med ministerbesøg, danske og kinesiske delegationer, at fremme danske virksomheder og løsninger i Kina, konsulære sager, presse events og meget mere. Som praktikant tager man aktivt del i denne travle hverdag og er også med til at definere sine egne arbejdsopgaver i takt med, at man tydeliggør sine kompetencer.

Praktikant med fokus på Kinas politiske forhold
Som praktikant vil du indgå i et travlt politisk team bestående af udsendte medar-bejdere fra Udenrigsministeriet, lokalt ansatte kinesiske medarbejdere og en prak-tikant. Praktikanten beskæftiger sig med mange forskellige opgaver knyttet til det politiske forhold mellem Danmark og Kina, kinesisk indenrigspolitik og udviklings-politik. Konkret vil arbejdsopgaverne afspejle ambassadens og teamets aktuelle opgaver,  herunder bidrag til ambassadens indberetnings-virksomhed (mødeafrap-portering og tematiske indberetninger) om centrale politiske problemstillinger; informationssøgning og –formidling, besøgs-aktiviteter, mødeforberedelse og ind-samling af baggrundsinformation fra internettet, rapporter mm. til baggrundsnotit-ser samt praktiske opgaver. Praktikopholdet vil bidrage til at give et indblik i bila-teralt samarbejde. Se det konkrete opslag her.

To praktikanter med fokus på økonomi og sektorpolitikker
Praktikanterne beskæftiger sig med opgaver og research relateret til økonomisk di-plomati herunder makroøkonomiske forhold og analyse, finansielle emner, han-delspolitik, transport, uddannelse, forskning, IPR og turisme m.v. Praktikanten får mulighed for at arbejde med et bredt spektrum af politiske og økonomiske emner og får således god indsigt i Kinas hastige udvikling. Praktikanten vil blive ind-draget i ambassadens løbende indberetningsarbejde og det omfattende dansk-kinesiske myndighedssamarbejde. Se det konkrete opslag her.

 

Praktikant med fokus på forsvar og politik
Praktikanten beskæftiger sig primært med opgaver relateret til det dansk-kine-siske forsvarssamarbejde. Forsvarssamarbejdet er et nyt samarbejdsområder, der er i rivende udvikling. Praktikanten får i forsvars- og politisk afdeling mulighed for at arbejde med et bredt spektrum af emner og problemstillinger inden for forsvars-politiske, udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske problemstillinger. Praktikanten vil blive inddraget i ambassadens løbende indberetningsarbejde på begge om-råder. Se det konkrete opslag her.